KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Zensa Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti. olarak kurulduğumuz günden beri büyük önem verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" ile paralel bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.
KVKK Nedir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Şirketimiz de, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve şirketimizin tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.
Kişisel Veri Nedir?
Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir.
Veri İşleme Nedir?
Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.
İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?
Kanunda ve kurumsal politikalarımızda sıkça geçen ifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibi" dir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.
Veri Sorumlusu Kimdir?
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada şirketimiz (Zensa Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti.) müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır.
Veri İşleyen Kimdir?
Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.
Veri İşleme Şartları
Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Veri sorumlusunun meşru menfaati.
Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması
KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. Biz de veri sahiplerinden gelen talepleri 15 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru"yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için şirketimize yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir.
Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Zensa Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Saklanması
Veri Sorumlusu sıfatına haiz Zensa Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti. olarak müşterilerimize ait kişisel verileri zensa.com.tr web sitemiz aracılığı ile toplamaktayız. Toplanan veriler web sitemizdeki iletişim formuyla kısıtlı olup, formu dolduran kişinin isim soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, öz geçmişi ve mesajını içermektedir. Bu bilgiler web sitesi üzerinden gelen talep ve öneriler işlenmesi amacıyla şirketimiz bünyesinde saklanmaktadır. Şirketimiz haricinde 3. taraflarla paylaşılmamaktadır. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerinizi hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK kanunundaki ilkelere uygun olarak işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlanmaktayız.
Kişisel Verilerin Paylaşımı
Toplanan kişisel verileriniz şirketimiz haricinde herhangi bir 3. tarafla paylaşılmamaktadır.
Çerez Politikası
Web sitemizde çerez verisi tutulmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi zensa.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zensa Granit Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Zensa Granit ve Mermer’e iletmeniz durumunda Zensa Granit ve Mermer talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en fazla on beş gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Zensa Granit ve Mermer tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Zensa Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti. olarak kurulduğumuz günden beri büyük önem verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" ile paralel bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.